Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Program

1. Ergonomia 10w
2. Ocena ryzyka zawodowego i wypadkoznawstwo 15w 10c
3. Fizjologia pracy 10w
4. Materialne środowisko pracy 10w 6l
5. Socjologia pracy 10w
6. Dydaktyka szkolenia bhp 10w 5c
7. Techniczne bezpieczeństwo pracy 30w 8l
8. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo 11w 5c
9. Prawna ochrona pracy 15w
10. Bezpieczeństwo maszyn i procesów wytwarzania 24w 16l
11. Zarządzanie bhp i organizacja stanowisk pracy 14w 8c
12. Seminarium 5s
13. Praca końcowa 10s

wykład - 
w, ćwiczenia - c, laboratorium - l, seminarium - s

Techniczne bezpieczeństwo pracy to blok przedmiotów przedstawiających problematykę BHP dotyczącą głównie infrastruktury technicznej zakładów pracy:
TBP – obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (w tym bezpieczeństwo w pracach budowlanych)
TBP – transport wewnętrzny
TBP – zbiorniki i urządzenia pracujące pod ciśnieniem
TBP – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
TBP – materiały niebezpieczne i szkodliwe

Bezpieczeństwo maszyn i procesów wytwarzania to blok przedmiotów omawiających BHP w technikach produkcyjnych:
BMiPW – odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw sztucznych
BMiPW – obróbka ubytkowa
BMiPW – spawalnictwo i obróbka plastyczna
BMiPW – roboty i manipulatory
BMiPW – technologie włókiennicze

Zarządzanie i organizacja stanowisk pracy - w ramach tego przedmiotu specjaliści z łódzkiego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB prowadzą 12-godzinne zajęcia, na których omawiają rodzaje i zasady doboru środków ochrony indywidualnej.

Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy czterech wydziałów PŁ:
  • Mechanicznego,
  • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
  • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
  • Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
oraz
  • Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Do kadry dydaktycznej należą także wysoko kwalifikowani pracownicy instytucji państwowych, zajmujących się badaniami i nadzorem warunków pracy:
  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Instytutu Medycyny Pracy,
  • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. 


IOiTBM 2018, RD