Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Dlaczego warto

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Pierwsza edycja naszych studiów miała miejsce w roku akademickim 2006/2007. Od tej pory zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam polecić Państwa zainteresowaniu ich XI edycję.

    Proponujemy Państwu dwusemestralny okres nauki, po ukończeniu którego zdobędziecie 
kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków pracowników służb BHP (zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. - Dz.U.nr 246 poz.2468).

    Na studia zapraszamy zarówno osoby posiadające jak i nieposiadające wykształcenia technicznego. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by niezależnie od poziomu wiedzy technicznej wszyscy Słuchacze mogli poznać najistotniejsze aspekty zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń..

            Tematykę zajęć przedstawiono w zakładce Program. Z uwagi na interdyscyplinarność przedstawianych zagadnień do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy, oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego, także pracowników innych wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB oraz Instytutu Medycyny Pracy. Swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie zajęć będzie dzieliło się z Państwem 30 specjalistów!

Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych i składają się z wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykłady przedstawiają szeroki zakres informacji o uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych, technicznych i ludzkich mających wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ćwiczenia audytoryjne rozwijają praktyczne umiejętności dotyczące planowania, realizacji i dokumentowania działań związanych ze szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego oraz wypadkami przy pracy.
Na szczególną uwagę zasługują ćwiczenia laboratoryjne, wyróżniające naszą ofertę wśród innych. Dają one uczestnikom studiów możliwość bezpośredniego, praktycznego kontaktu z urządzeniami technicznymi i oceną potencjalnych zagrożeń związanych z ich stosowaniem.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, co ułatwia każdemu z uczestników indywidualny kontakt z wykładowcą, umożliwiając w ten sposób lepsze i dokładniejsze zrozumienie omawianych zagadnień.

ZAPRASZAMY


IO i TBM 2018, RD